Förtroendevalda hos oss.

Nämnder (21 st)

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder stadens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten. I förekommande fall kan du också hitta anställda, exempelvis nämndsekreterare.

Namn
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges valberedning
Kommunstyrelse
Krisledningsnämnden
Nämnden för Förskola & Grundskola
Nämnden för Service
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad
Nämnden för Individ & Familjeomsorg
Nämnden för Kultur & Fritid
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd
Nämnden för Teknik
Nämnden för Vård & Omsorg
Nämnden för Överförmyndare i samverkan
Valnämnden
Arvodesberedningen
Byggnadsnämnden
Patientnämnd Halland
Patientnämnd Halland, revisor
Lokala säkerhetsnämnden vid Ringhals kärnkraftverk
Gemensam nämnd hemsjukv & hjälpmedel Halland
Gemensam nämnd hemsjukv & hjälpmedel Halland, revisor